หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก
ศาสนสถานในตำบลหนองแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านตำบลหนองแก
เทศบาลตำบลหนองแก
1
2
3
4
5
 
นายสุเทพ พหลยุทธ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง การลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับคนพิการ โทรศัพท์แจ้งความประสงค์การรับวัคซีน 036 340779 ต่อ 1
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหนองแก
 
ทต.หนองแก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาน และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสู [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดหาพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดหาพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขออนุมัติดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติด [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้า [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองจิก [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายโปร่งช้าง ม.8 เชื่อมต่อ ม.7 [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 (คสล. สายในยวนไทย - ควนลูกลม ) [ 24 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
 
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก (หมู่ ๑- [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุก ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1398 สระบุรี เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 055-59- [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พ [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 054-62-0003 [ 8 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
   
   
 
ขอรับราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 150 
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ฯประจำปีการศึกษา 2564 ฯ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน เดือนสิงหาคม 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
การตรวจรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การนำส่งเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนรายได้แผ่นดิน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับนักเรียน [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนทางเลือกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
   
   
 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยฯ [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักกันตัวภายในตำบลฯ [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างลงพื้นที่่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่าง ประจำปี 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างจัดเตรียมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักกันตัวภายในตำบลฯ [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองโดน ประกาศแจ้งแตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยตำบลพุกร่าง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม. 2 (ซอยบ้านหนองตาพรม) [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.8 (ซอยบ้านนายสายฝน) [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
   
   
 


อบต.ห้วยบง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (เสื้อยืดแขนยาวสีส้มติดแถบสะท้อนแสง และกา [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ห้วยบง ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร,สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง และ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ห้วยบง ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร, สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยบง แล [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.พุกร่าง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองสรวง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 84-1542 สบ ห [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ปากข้าวสาร ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง HONDN GX๓๕ เครื่อยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ปากข้าวสาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๒๕๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านยาง จ้างดำเนินการทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไม้อัดพร้อมขาตั้งป้าย จำนวน ๓๐ ป้าย โด [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ดอนพุด จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ดอนพุด จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-9637 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ดอนพุด ซื้อชุดปฏิบัติงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านลำ จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองนาก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หนองโดน จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565พร้อมเข้าปกเย็บเ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หนองโดน ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หนองโดน ซื้อสื่อการเรียนการสอน ระดับอนุบาล (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.สร่างโศก ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ปืนฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ำได้ ๔ ระดับ จำนวน ๑ อัน [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.สร่างโศก ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) (รายละเอียดแนบท้าย) [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายเสวย หมายมั่นสมสุข) โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ย. 2564 ]

   
 
  กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้บริการ (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 115  ตอบ 4  
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมัดหมี่บ้านตาลเสี้ยน

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
E-Service
 
คำร้อง
ขอถังขยะ
ใบเเจ้งซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
แบบขอรับการสนับสนุน
รถยนต์บรรทุกน้ำ
คำร้อง
ทั่วไป
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
สายตรงปลัด
โทร : 098-826-3824
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-6853
นายสุเทพ พหลยุทธ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 036-340-698 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองแก
จำนวนผู้เข้าชม 124,446 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10